DORUČENÍ DO 2-3 PRACOVNÍCH DNÍ PO CELÉ ČR | TEL_ik+420 510 344 501 (7:00-16:30) | MAIL_ik INFO@YOUR-SHISHA.COM  
SLEDUJTE NÁS I_transparent F_transparentI_transparent ...

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

(1) Prodávající:

      MOTOMAX, s.r.o. IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 50560

 

(2) Kupující:

(3) Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží či služeb prostřednictvím webové stránky: your-shisha.com (dále jen „webová stránka“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím webové stránky prodávající shora specifikované.

1.2   Prodávající prostřednictvím své webové stránky nabízí zboží související s vodními dýmkami a další. Konkrétní výčet a specifikace zboží je obsažen na webových stránkách your-shisha.com.

1.3.  Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě že to webové stránka umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží služeb a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poštovné je však vždy uváděno zvlášť. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o nákladech spojených s dodáním služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o nákladech spojených s poskytnutím služby uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce, pokud je formulář k dispozici, případně může zboží objednat prostřednictvím emailové adresy info@your-shisha.com nebo telefonního kontaktu uvedeného na webových stránkách, pokud objednávkový formulář není k dispozici nebo nefunguje. V průběhu tvorby objednávky na webových stránkách až do jejího dokončení může kupující měnit veškeré údaje a tuto objednávku kontrolovat. Objednávku lze dokončit po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“. Před dokončení objednávky musí kupující potvrdit seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami, bez tohoto potvrzení nelze objednávku dokončit. K potvrzení seznámení se a souhlasu s obchodními podmínkami slouží zatrhávací políčko u objednávky. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou veškeré vyplněné údaje a informace odeslány prodávajícímu.

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě objednávky prostřednictvím telefonického kontaktu se kupní smlouva považuje za uzavřenou ústním potvrzením objednávky a následným potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího.

3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je též oprávněn objednávku nepotvrdit v případě, že kdy zboží není dostupné nebo v případech, kdy kupující objedná větší počet zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno, případně dodatečně zjistí, že není schopen objednané zboží z jakéhokoliv jiného důvodu kupujícímu dodat. O důvodu, pro který nemůže prodávající objednávku kupujícímu potvrdit bude prodávající vždy kupujícího informovat a případně zašle nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě. Kupní smlouva bude v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku kupující prodávajícímu potvrdí. Prodávající poskytuje kupujícímu v rámci e-shopu vždy předem informaci o maximálním počtu zboží, tak, aby tato informace nebyla pro kupujícího nijak překvapivá.

3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky jako příloha e-mailové zprávy.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupní smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy klient učiní objednávku zboží či služeb prostřednictvím emailové objednávky, telefonní objednávky a prodávající mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím emailové zprávy. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

3.10. V případě, že v rámci e-shopu nebo objednávky bude uvedena zjevně chybná cena zboží není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, že prodávající kupujícímu potvrdil objednávku, a tedy došlo k uzavření smlouvy. Pokud taková situace nastane prodávající bez prodlení kontaktuje kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě. Nová smlouva bude uzavřena okamžikem akceptace nabídky ze strany kupujícího. Za zjevnou chybu v ceně se považuje situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo evidentně chybí či přebývá cifra.

3.11. V případě uzavření kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit cenu zboží.

 

4. CENA ZBOŽÍ A služeb a PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží, cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží či s poskytnutím služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:

• na dobírku

• hotově při osobním odběru

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího")

Výjimku tvoří zakoupení online produktů, např. online dárkové poukazy, které je možné uhradit pouze bezhotovostně.

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě hotovostní platby nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen postupovat dle pokynů poskytovatele platební brány. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.6. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.  Cena je vždy uvedena v rámci webových stránek, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci webových stránek a cenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která je vždy totožná s cenou ve smlouvě.

4.9.  Celková cena je vždy uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

5.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

5.1.8. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy služba, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávající, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávající. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při vrácení zakoupeného zboží je kupující povinen uhradit přepravu za zboží a vrátit jej v obalu a zabezpečení způsobem, jakým bylo zboží odesláno prodávajícím. V případě, že kupující nesplní tuto podmínku pro vrácení zboží v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození zboží, je povinen nahradit prodávajícímu škodu tímto vzniklou.

5.5.  Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží bude doručeno způsobem dle volby kupujícího. Zboží je možné doručit v rámci České republiky, Slovenska, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovinska, Španělska a Švédska. Doba doručení vždy závisí na dostupnosti zboží a zvoleném způsobu doručení a platby s tím, že předpokládaná doba doručení je kupujícímu sdělena vždy při potvrzení objednávky.

V rámci České republiky bude zboží doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne objednávky,  není-li před potvrzením objednávky uvedeno jinak.

6.2.  Zboží bude zákazníkovi dodáno jedním z těchto způsobů:

a) prostřednictvím doručovací služby zvolené kupujícím v rámci objednávky na adresu uvedenou kupujícím v objednávce;

b) osobním odběrem na výdejních místech DPD pick-up nebo

c) osobním odběrem na provozovně: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Zboží je možné v rámci ČR doručit doručovací službou: DPD

6.3.  Bude-li zboží zasíláno doručovací službou na adresu kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávající náklady na takovou přepravu zboží, a to ve výši dle sazebníku doručovací služby. O výši nákladů na přepravu je kupující informován na webové stránce před odesláním objednávky prodávající.

6.4.  Osobní odběr zboží na adrese Anenská 405/7, 695 01 Hodonín je možný na základě telefonické, nebo e-mailové dohody nebo na základě zvolené možnosti „osobní odběr“ při potvrzení objednávky na www.your-shisha.com.

6.5.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.7.  Při převzetí zboží od doručovací služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručujícímu pracovníkovi. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pracovníka převzít.

6.8.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li či budou-li prodávajícím vydány.

6.9.  V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, s výjimkou případu dle čl. 6.7 obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího doručit zboží kupujícímu. Nepřevzetí zboží není odstoupením od smlouvy. Prodávajícímu však vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy, právo zboží uskladnit na náklady kupujícího, za což mu náleží úplata ve výši 100 Kč. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy bude toto odstoupení doručeno kupujícímu. Prodávajícímu v takovém případě vzniká nárok na uhrazení nákladů za přepravu, případně nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.10. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy toto zboží převezme. V případě, kdy kupující zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.7 obchodních podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od daného okamžiku nese kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 6.10 těchto obchodních podmínek nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Ustanovení uvedená v bodu 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.  V případě, že bude mít zboží vadu, tedy nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.2 obchodních podmínek je kupující oprávněn takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na nebo poštou či osobně na adrese Anenská 405/7, 695 01 Hodonín nebo na adrese uvedenou u identifikačních údajů prodávajícího. Pro reklamaci můžete využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a který je zároveň dostupný na webových stránkách.

7.5.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.  Pro uplatnění práv z vadného plnění si musí kupující zvolit, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího měnit. Prodávající vyřídí reklamaci v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

7.7.  Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího

7.8.  Prodávající má právo odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.9.  Kupující má dále právo na:

a) přiměřenou slevu z ceny; nebo

b) odstoupení od smlouvy

jestliže:

a) prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně;

c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo jiných okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.11. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud si vadu na zboží způsobil sám.

7.12. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používaní.

7.13.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.

7.14.  Při uplatnění reklamace prodávající vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaké právo si kupující k vyřízení reklamace zvolil, kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.15.  Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době, je prodávající povinen do 30 dnů od obdržení reklamace odstranit vady a poskytnout kupujícímu informace o vyřízení reklamace. Pokud tato lhůta marně uplyne má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.16.  O vyřízení reklamace prodávající kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu doručením potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, což je povinen prokázat. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží je kupující povinen původní zboží vrátit, pokud tak neučinil již v rámci reklamace. Náklady na vrácení hradí prodávající.

7.17.  Kupující, který je spotřebitelem má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se u spotřebního zboží vyskytne ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží nebo v delší lhůtě v případě zahraničních států, do kterých je zboží doručeno a jejich zákon stanovuje lhůtu delší než 24 měsíců.

7.18.  Obdobně se ustanovení tohoto článku obchodních podmínek použijí i pro případ dodání či poskytnutí objednané služby.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7.  Kupující bere na vědomí, že webová stránka pracuje s recenzemi uživatelů, a to následujícím způsobem

8.7.1. Ověření recenzí (recenze tzn. zpětná vazba, ať už má pozitivní či negativní znění). Recenze od zákazníků prodávající ověřuje. Všechny recenze je možné vyplnit přes Heuréku (www.heureka.cz).

8.7.2. Způsob ověření zákazníků, kteří uvádějí recenze je následující. Možnost dát recenzi e-shopu prodávajícího (www.your-shisha.com) mají pouze zákazníci, kteří u prodávajícího provedli nákup. Tuto možnost získají formou elektronické komunikace (přes e-mail), kde obdrží vygenerovaný odkaz směřující na Heuréku.   

8.7.3. Způsob počítání průměru hodnocení prodávající provádí následovně: hodnocení zákazníků je uvedeno pomocí hvězdiček (0,5 hvězdičky = nejméně spokojen a 5 hvězdiček = maximální spokojenost).  Tedy pokud prodávající uvádí průměrné hodnocení zákazníků, vychází z dostupných dat dosavadních recenzí, kdy počítá průměr dle dosavadního získaného počtu hvězdiček od zákazníků.

8.7.4. Recenze, které jsou nebo se v budoucnu vyskytnou přímo na e-shopu prodávajícího, jsou vybírány dle konkrétnosti sdělení v popisku recenze, především tedy ty, které se týkají oblastí - vzhled produktu, funkčnost produktu, zabalení produktu, rychlost doručení, kvalita a rychlost komunikace. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

9.2.  Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).

9.3.  Kupující má právo před odesláním objednávky prodávající výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít kupující k dispozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o změně ve svých osobních údajích.

9.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.  Osobní údaje budou pro účely realizace kupní smlouvy po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupující budou zpracovávány po dobu 4 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

9.8.  V případě že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávající o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající odstranila takto vzniklý stav.

9.9.  Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

9.9.1. na přístup k osobním údajům (kupující má právo získat od prodávající informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),

9.9.2. na opravu či doplnění osobních údajů,

9.9.3. na výmaz osobních údajů (požádá-li o to kupující a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li prodávající oprávněna či povinna osobní údaje kupujícího zpracovávat),

9.9.4. na omezení zpracování osobních údajů,

9.9.5. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném kupujícím,

9.9.6.  na vznesení námitky (kupující může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu prodávající či třetí osoby),

9.9.7.  na přenositelnost osobních údajů (kupující je oprávněn získat od prodávající osobní údaje, které jí poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),

9.9.8.  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li kupující nespokojen se zpracováním osobních údajů prodávající, může podat stížnost buď přímo prodávající.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11. Kupující bude mít před odesláním objednávky možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas kupujícího, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky, popř. úpravou nastavení.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Je-li to z povahy věci možné, může být kupujícímu zboží doručováno na elektronickou adresu kupujícího (např. dárkový poukaz na zboží poskytované prodávajícím).

 

11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. V případě vyšší moci nebo události, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky dodávek zboží apod.) nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů mají obě strany právo od smlouvy odstoupit.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky kupující vždy obdrží společně s potvrzením a shrnutím objednávky e-mailem.

11.5. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající má kdykoliv právo změnit a doplnit tyto obchodní podmínky, tato změna se však nemůže dotknout již uzavřených kupních smluv. O změně obchodních podmínek bude prodávající kupujícího informovat pouze v případě, že má kupující vytvořený uživatelský účet pro případ uzavření nové kupní smlouvy, změna však nezakládá právo výpovědi původní kupní smlouvy, nebo bude prodávající o změně obchodních podmínek kupujícího informovat v případě, že prodávající na základě kupní smlouvy kupujícímu dodává zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud prodávající od kupující do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené kupní smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí kupní smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba činí 2 měsíce.

11.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci a žádost kupujícího týkající se jeho práv při zpracovávání osobních údajů.

11.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

• adresa pro doručování: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

• e-mail: info@your-shisha.com

• telefon: +420 510 344 501

11.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.1.2023

 


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

MOTOMAX, s.r.o. IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*)

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 


ŽÁDOST SUBJEKTU ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

identifikace subjektu údajů 

Jméno a příjmení:         _________________________________________________ 

Datum narození:           _________________________________________________ 

Adresa:                        _________________________________________________ 

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo atd.): _______________________________ 

 

předmět žádosti – Jaké právo chci využít 

 

právo na přístup 

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo 

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo 

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem: 

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo 

na následující adresu: ____________________. 

 

právo na opravu 

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________ 

Aktuální osobní údaje jsou: ____________________________________ 

 

Právo na výmaz 

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů. 

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat) 

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat). 

 

Právo na přenositelnost 

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________. 

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________ 

NEBO 

přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci: 

Jméno správce:             ___________________________ 

Adresa správce:                        ___________________________ 

Email správce:              ___________________________ 

Telefon správce:            ___________________________ 

 

právo vznést námitku proti zpracování 

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________ 

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE) 

 

Důvod žádosti  

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


Vzorový formulář pro reklamaci

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit práva z vadného plnění):

 

Uplatnění reklamace

MOTOMAX, s.r.o. IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Emailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad zboží:

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a uvedení mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*)

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zpět do obchodu